Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Algemeen > Communicatie en Medezeggenschap

Communicatie en Medezeggenschap

Communicatie organen

De school vindt het belangrijk dat leerlingen, ouders en personeel betrokken worden bij het beleid van de school. Om ervoor te zorgen dat inspraak, communicatie en informatie goed verlopen kent de school de volgende organen:

  • De Medezeggenschapsraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeel.
  • De Ouderraden. Deze bestaan uit een vertegenwoordiging van ouders van verschillende leerjaren. Elk jaar wordt opnieuw de mogelijkheid geboden zitting te nemen in deze raad.
  • De Leerlingenraad. Deze is een afspiegeling van de leerlingenpopulatie.
  • Het Leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen omschreven. Ook de regels die gelden m.b.t. toetsen en overhoringen staan hierin vermeld. 

Leerlingen- en ouderpanels. De school vindt het belangrijk om met ouders en leerlingen van gedachten te wisselen over schoolse zaken. Dat gebeurt al in het overleg met de Ouderraad en de Leerlingenraad, maar de schoolleiding wil ook met andere ouders en leerlingen spreken.

Belangrijke communicatie-mogelijkheden in onze school zijn:

  • De website:
    Deze site geeft uitgebreide informatie over onderwijs, begeleiding en organisatie. Daarnaast is het een actuele site, waarop dagelijks de roosterwijzigingen en actuele nieuwsberichten te vinden zijn
  • Schoolgids Bonnefanten College          
  • Een Ouderbulletin voor ouders en leerlingen

Voor snelle en persoonlijke contacten staan op de eerste plaats de teamleiders en mentoren garant.