Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Algemeen > Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Inspraak en medezeggenschap

In Nederland wordt in het onderwijs veel belang gehecht aan de inspraak en medezeggenschap van personeel, ouders en leerlingen. Een breed draagvlak en een evenwichtige belangenafweging wordt als een voorwaarde beschouwd voor kwalitatief goed onderwijs. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is sinds 2007 de basis om mee te kunnen praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school.

Het Bonnefanten College maakt deel uit van een groter bestuurlijk geheel: de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). LVO Limburg bestuurt 21 scholen voor voortgezet onderwijs in heel Limburg en heeft ongeveer 3000 medewerkers. De scholen verzorgen het onderwijs voor ongeveer 28.000 leerlingen. Onderwerpen die alle scholen of een meerderheid van scholen aangaan worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert het overleg met het College van Bestuur van LVO Limburg. Meer informatie is te vinden op de website www.stichtinglvo.nl

In Maastricht zijn 6 scholen voor voortgezet onderwijs, die aangestuurd worden door de Centrale Directie LVO Maastricht. Het betreft het Porta Mosana College, het Sint-Maartenscollege, de Nevenvestiging Zorg, Terra Nigra school voor Praktijkonderwijs, het Bonnefanten College en de Bernard Lievegoed School. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad, maar het Bonnefanten College en de Bernard Lievegoed School hebben samen één Medezeggenschapsraad.

Medezeggenschapsraad Bonnefanten College
De Medezeggenschapsraad van het Bonnefanten College bestaat uit 14 leden. Zeven leden van het Bonnefanten College aan de Eenhoornsingel en zeven leden van de Bernard Lievegoed School. De MR bestaat uit een personeelsgeleding (8 plaatsen) en een ouder/leerling-geleding (4 ouders en 4 leerlingen). 
De MR voert een keer per maand overleg met de locatiedirecteuren, te weten mevrouw M. Dings (locatiedirecteur Bonnefanten College) en mevrouw Patricia Hanssen (locatiedirecteur Bernard Lievegoed School). Via het overleg zijn leerlingen, ouders en personeel betrokken bij de beoordeling en ontwikkeling van het beleid van beide sectoren.

Enkele belangrijke beleidsstukken die in de MR worden besproken zijn: het leerlingenstatuut, voorzieningen voor leerlingen; taakbeleid voor onderwijspersoneel, het Arbo beleidsplan en het ontruimingsplan.

Bevoegdheden MR
De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht.
Adviesrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag het standpunt van de Raad niet hoeft over te nemen - wel dat hij er serieus op moet reageren.
Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het bevoegd gezag zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen.
Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt. In de Wet Medezeggenschap Scholen (artikel 6, lid 1 WMS) staat dat de Medezeggenschapsraad en een geleding bevoegd zijn tot bespreking van alle aangelegenheden, de school betreffende. De medezeggenschapsraad en een geleding zijn bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken (artikel 6, lid 2). Uitgebreide informatie over de advies- en instemmingbevoegdheden van de MR kunt u vinden via de website www.wmsinfo.nl

Deelraad voor het Bonnefanten College en deelraad voor de Bernard Lievegoed School
De MR van het Bonnefanten College heeft op 22 juni 2015 besloten om zich te splitsen in twee deelraden, met elk zelfstandige bevoegdheden. Het is in het schooljaar 2015-2016 niet gelukt om dit definitief te regelen, maar er blijft een streven om dit alsnog voor elkaar te brengen. Hiervoor is nodig dat er een nieuw reglement voor deze deelraden zal worden opgesteld. Daarover is de MR in gesprek met het bevoegd gezag.

MR-vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar.
In het schooljaar 2018-2019 vergadert de MR op de volgende donderdagen, van 19.00 - 22.00 uur: 27-9, 25-10, 22-11, 20-12, 31-1, 14-3, 11-4, 23-5 en 27-6.

De MR-vergaderingen
Verslagen van de MR zijn te vinden op de websites van het Bonnefanten College en de Bernard Lievegoed School:

http://www.blvs.nl/nieuws.html

default.aspx?id=48&template=algemeen.htm

 

Ouderraad en leerlingenraad
Om ervoor te zorgen dat inspraak en informatie goed verlopen heeft de school naast een medezeggenschapsraad ook ouderraden en leerlingenraden. In het Reglement voor de MR staan de rechten en plichten van de MR beschreven. In het Leerlingenstatuut staan de rechten en plichten beschreven van de leerlingen.

Ouderraad van het Bonnefanten College: ouderraad@bonnefantencollege.nl

Leerlingenraad Bonnefanten College: leerlingenraad.bfc@outlook.com

Ouderraad van de BLS (ledenraad VVL): info@blvs.nl onder vermelding van “ledenraad”.

Klik hier voor het MR Reglement scholen LVO.
Klik hier voor het Leerlingenstatuut van het Bonnefanten College

Klik hier voor de Jaarverslagen van 2013, 2014 en 2015 van de MR van het Bonnefanten College.


Ondersteuningsplanraad Voortgezet Onderwijs Samenwerkingsverband 3105 Maastricht-Heuvelland
Als gevolg van de invoering van de wet op het Passend Onderwijs maakt de Bernard Lievegoed School en het Bonnefanten College Eenhoornsingel ook deel uit van het Samenwerkingsverband VO 3105van Maastricht e.o. De wijze waarop de zorg in deze regio vormt krijgt en de verdeling van de beschikbare middelen vindt plaats in het zogenaamde Ondersteuningsplan voor het voortgezet onderwijs. Medezeggenschap op dit plan is geregeld door de instelling van een Ondersteuningsplanraad. In deze raad kunnen twee vertegenwoordigers benoemd worden door de MR van het Bonnefanten College. Op dit moment is de MR op zoek naar twee nieuwe vertegenwoordigers, een docent en een ouder.

Meer informatie is te verkrijgen via de website www.vo3105.nl of via www.steunpuntpassendonderwijs.nl

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld:  LVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor een meerderheid van de scholen van LVO geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.

Voor dit schooljaar heeft de MR de volgende personen afgevaardigd naar de GMR:

Dhr. Huub Mertens, personeelslid

Vacature ouderlid

Contact
U kunt in contact komen met de Medezeggenschapsraad van het Bonnefanten College door een mail te sturen naar de voorzitter van de MR, dhr. M. Prickaerts: m.prickaerts@lvomaastricht.nl
Leden van de Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

Sector Bonnefanten College

Sector Bernard Lievegoed School

Mw. Veerle Alkemade

v.alkemade@lvomaastricht.nl 

Dhr. Huub Mertens

h.mertens@lvomaastricht.nl

Tevens lid van de GMR van LVO Limburg

Dhr. Frank Tessers

f.tessers@lvomaastricht.nl

Dhr. Larry Kerkhofs

l.kerkhofs@lvomaastricht.nl

Dhr. Marc Prickaerts

m.prickaerts@lvomaastricht.nl

Mw. Marthe Schulkens

m.schulkens@lvomaastricht.nl

Dhr. J. van Petten

j.vanpetten@lvomaastricht.nl

Mw. Ruth Reints

r.reints@lvomaastricht.nl

Geleding leerlingen

Sector Bonnefanten College

Sector Bernard Lievegoed School

Mw. Kelsey Gerritsen

gerritsenkelsey@gmail.com

Mw. Ivi Huijsmans

ivi.morgendauw.middagzon@gmail.com

Mw. Roxanne Gadet

roxannegadet@gmail.com

Dhr. Arthur Beckers

arthurharmen@gmail.com

Geleding ouders

Sector Bonnefanten College

Sector Bernard Lievegoed School

Dhr. Ben Telkamp (secretaris)

b.telkamp@fugro.com 

Mw. Anique Duijzings-Allard (secretaris)

mail.angelique@gmail.com

Dhr. Henny Tomlow (voorzitter)

tomlow@ziggo.nl

Vacature

Ouderraad Bonnefanten College
Het Bonnefanten College kent een ouderraad.
De ouderraad is te bereiken via het e-mailadres van de voorzitter (zie boven).

Leerlingenraad Bonnefanten College
De Leerlingenraad is te bereiken via het e-mailadres: leerlingenraad.bfc@outlook.com 

Leerlingenraad sector Bernard Lievegoedschool:
http://www.blvs.nl/index.html


 

Notulen

Notulen van de MR d.d. 05/05/2018(*)

Notulen van de MR d.d. 01/03/2018(*)

Notulen van de MR d.d. 25/01/2018 (*)

Notulen van de MR d.d. 07/12/2017(*)

Notulen van de MR d.d 02 / 11 / 2017 (*)

Notulen van de MR d.d. 28 / 09 / 2017 (*)

Notulen van de MR d.d 22 / 06 / 2017 (*)

Notulen van de MR d.d. 18 / 05 / 2017 (*)

Notulen van de MR d.d. 20 / 04 / 2017 (*)

Notulen van de MR d.d. 09 / 03 / 2017 (*)

Notulen van de MR d.d. 08 / 12 / 2016 (*)

Notulen van de MR d.d. 03 / 11 / 2016 (*)


Notulen van de MR d.d. 29 / 09 / 2016 (*)

Notulen van de MR d.d. 07 / 07 / 2016 (*)

Notulen van de MR d.d. 09 / 06 / 2016 (*)

Notulen van de MR d.d. 12 / 05 / 2016 (
*)

Notulen van de MR d.d. 07 / 04 / 2016 (*)

Notulen van de MR d.d. 03 / 03 / 2016 (
*)

Notulen van de MR d.d. 18 / 01 / 2016 en 21 / 01 / 2016 (
*)

Notulen van de MR d.d. 15 / 12 / 2015 (
*)

Notulen van de MR d.d. 22 / 10 / 2015 (
*)

Notulen van de MR d.d. 24 / 09 / 2015 (*)

Notulen van de MR d.d. 25 / 06 / 2015 (*)

Notulen van de MR d.d. 21 / 05 / 2015 (*)

Notulen van de MR d.d. 23 / 04 / 2015 (*)

Notulen van de MR d.d. 02 / 04 / 2015 (*)

Notulen van de MR d.d. 12 / 02 / 2015 (*)

Notulen van de MR d.d. 15 / 01 / 2015 (*)

Notulen van de MR d.d. 11 / 12 / 2014 (*)

Notulen van de MR d.d. 16 / 10 / 2014 (*)

Notulen van de MR d.d. 11 / 09 / 2014 (*)

Notulen van de MR d.d. 07 / 07 / 2014 (*)

Notulen van de MR d.d. 12 / 06 / 2014 (*)

Notulen van de MR d.d. 15 / 05/ 2014 (*)

Notulen van de MR d.d. 17 /04/ 2014 (*)

Notulen van de MR d.d. 13 /02/ 2014 (*)

Notulen van de MR d.d. 09/01/2014 (*)

Notulen van de MR d.d. 21/11/2013 (*)

Notulen van de MR d.d. 03/10/2013 (*)

Notulen van de MR d.d. 05/09/2013 (*)

Notulen van de MR d.d. 20/06/2013 (*)