Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Vrijeschool BLS

Vrijeschool BLS

Voortgezet vrijeschoolonderwijs
vrijeschool Bernard Lievegoed

'De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie, de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.'
(Rudolf Steiner)

De vrijeschool wil samen met de ouders kinderen opvoeden tot mensen die:

  • geïnteresseerd zijn in de wereld om zich heen en daar plezier aan beleven;
  • idealen hebben en die vorm willen geven;
  • zich betrokken voelen bij anderen en sociaal competent zijn;
  • zich een eigen gefundeerd oordeel kunnen vormen;
  • hun eigen kwaliteiten in de ruimste zin van het woord kunnen en willen ontplooien.
Het onderwijs aan vrijescholen is gebaseerd op de ideeën van de Oostenrijkse onderwijsvernieuwer en grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner. In 1919 richtte hij in Stuttgart de eerste vrijeschool op. Daarna volgden vrijescholen over de hele wereld. Nederland telt momenteel tachtig vrije basisscholen (waaronder Maastricht, Heerlen en Sittard) en vijftien scholen voor voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie kijk op www.blvs.nl

Denken voelen en willen

Vrije scholen zijn ‘ontwikkelingsscholen’. De lesstof wordt gezien als ontwikkelingsstof en ondersteunt de groei van de leerling in de breedste zin van het woord. Het onderwijs is niet uitsluitend gericht op de ontwikkeling van het denken, maar op de groei van alle menselijke vermogens en kwaliteiten. Dat betekent dat naast het denken, ook de sociaal-emotionele en praktische vaardigheden van de leerlingen worden gestimuleerd.

Periode onderwijs en vaklessen

Een groot deel van de vakken wordt in thematische vorm aangeboden, dit noemen wij ‘periode onderwijs’. Dit betekent dat de leerlingen steeds drie weken aaneengesloten, de eerste twee uur van elke dag, intensief met een bepaald vak bezig zijn. Naast reguliere vakgebieden komen hierin ook thema’s als sterrenkunde, wereldliteratuur, culturen van onze wereld, sociale wetenschappen en politiek voor. Vanaf het derde leerjaar vindt jaarlijks een tweeweekse maatschappelijke stage plaats. Er is een actief beleid ten aanzien van excursies, uitwisselingen en het uitnodigen van gastdocenten en gastsprekers.
Naast dit periodeonderwijs worden alle examenvakken en alle kunstzinnige en praktische vakken aangeboden in vaklessen. Wekelijks wordt zes tot acht uur per klas besteed aan de praktische en kunstzinnige vakken: drama, handvaardigheid, textiel, tekenen, koken, muziek, EHBO en ICT. Het vak CKV2,3 is in de tweede fase een examenvak voor alle leerlingen. Specialisaties zijn: beeldend en drama.

Persoonlijke begeleiding

In de eerste twee jaar (klas 7 en 8) worden de leerlingen intensief begeleid door een klassenmentor, die veel lessen geeft in de eigen klas, zodat intensieve en persoonlijke begeleiding gewaarborgd wordt. Voor deze brugklassen is een apart lerarenteam geformeerd. Hierin zijn ook leraren met ervaring in het basisonderwijs opgenomen, waardoor voor de leerling de overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs geleidelijk plaatsvindt.

De klas als sociale eenheid

Gedurende de hele schoolperiode, van klas 7 tot en met klas 12, blijft de klas tijdens het periodeonderwijs en de kunst- en praktijkvakken als groep bij elkaar. Leerlingen met verschillende kennisniveaus, vaardigheden en kwaliteiten leren met elkaar samenwerken. Verantwoordelijkheidsgevoel, inlevingsvermogen, tolerantie en respect zijn belangrijke onderwijsdoelen binnen onze school.
In de examenvakken wordt vanaf het derde leerjaar gediffentieerd naar examenniveau. Leerlingen die vmbo-tl (via de ivo-vmbo-regeling), havo of vwo examen gaan doen werken dan in de vaklessen met lesmethoden op het eigen examenniveau.