Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Voor ouders > Ouderraad

Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders die kinderen op het Bonnefanten College hebben en vergroot de betrokkenheid van de ouders bij de school. Ideeën en opmerkingen van ouders worden via de ouderraad kenbaar gemaakt zodat ze deze meegewogen kunnen worden in beleid en uitvoering. Daarnaast fungeert de oudervertegenwoordiging als klankbord voor de schoolleiding en de Medezeggenschapsraad (MR).
Een ouder die lid wordt van de ouderraad, doet dit altijd maar voor een bepaalde tijd. Als zoon of dochter de school verlaat, stapt de betreffende vader of moeder meestal uit de raad. Dit is ook meteen het probleem waar iedere ouderraad mee zit, er zijn altijd nieuwe mensen nodig die uittredende ouders willen opvolgen.
Behalve het behartigen van belangen van ouders helpt de ouderraad ook vaak bij activiteiten die op school worden georganiseerd. Dat kan onder meer betekenen dat zij meehelpen bij het verzorgen van een kerstontbijt voor leerlingen of bij een disco. Ook op ouderavonden is de ouderraad vaak aanwezig en bij de open dag van de school is er gelegenheid om als ouders de ervaring van de school met de bezoekers te delen en informatie te geven. De ouderraad beslist ook mee over de leefregels voor de leerlingen en heeft een controlerende taak bij hoe deze zaken op school verlopen. Verder adviseert de ouderraad over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage.
Ouders die interesse hebben in de ouderraad of gewoon willen meehelpen kunnen altijd contact opnemen met een van de onderstaande leden van de raad.

Als er belangrijke zaken zijn die in een leerjaar spelen, dan is er de Jaarlaag OuderRaad (JOR). Ouders kunnen hier samen met de teamleider allerlei zaken bespreken die in een bepaald leerjaar van belang zijn. Iedere JOR bestaat uit een groep van 10 tot 15 ouders van een bepaalde afdeling of jaarlaag, namelijk: brugklas, leerjaar 2, leerjaar 3, bovenbouw HAVO en bovenbouw VWO. Deze groepen komen 3x per schooljaar bij elkaar onder leiding van de verantwoordelijke teamleider. Tevens is ook een vertegenwoordiger van de ouderraad hierbij aanwezig.
U kunt uiteraard rechtstreeks contact zoeken met de mentor van uw kind. Zaken die in de klas spelen of rond uw kind kunt u zo bespreken en kenbaar maken.

De leden

Voor het schooljaar 2018-2019 bestaat de Ouderraad uit de volgende leden:

Voorzitter:
Henny Tomlow: tomlow@ziggo.nl 06-81088404

Secretaris
:
Ben Telkamp: b.telkamp@fugro.com

Leden:
Claudia Wijler: claudiawijler@gmail.com  
Marie-José Karnebeek: mj@karnebeek.nl
 
Mireille Custers: mireille.custers@telenet.be 
Esther Temme: ehf.temme@prvlimburg.nl  
Szilvia Györkös: pauliscsalad@icloud.com
Monique Custers: info@bijdehand.ccActuele onderwerpen die aan de orde komen tijdens de vergadering zijn bijvoorbeeld:

·        Gratis schoolboeken

·        Herkansingsregeling

·        Maatschappelijke stage

·        Cultuur en Ondernemerschap profiel

·        Activiteiten Kunst en Cultuur, reizen

·        Nieuwe onderwijsvisie

·        Onderwijstijd en lesuitval

·        Communicatie tussen ouders en school

·        Onderwijs Ontwikkeling Maastricht

Een compleet overzicht is te vinden in ons jaarverslag.

update: 28 augustus 2018