Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Leerlingzorg > Overige hulpverlening (vertrouwenspersonen)

Overige hulpverlening (vertrouwenspersonen)

Zorgstructuur

Onder leiding van de zorgcoŲrdinator van het Bonnefanten College, mevrouw G. Feij, functioneert een zorgstructuur voor extra hulp aan leerlingen, zowel op het sociaal-emotionele vlak, als bij onderwijskundige hulp. Het ZorgAdviesTeam (ZAT) (dat bestaat uit de zorgcoŲrdinator, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige, een orthopedagoog of psycholoog of andere externe begeleider en (op afroep) de leerplichtambtenaar overlegt regelmatig met de teamleiders over de zorgleerlingen. In dit overleg wordt de extra begeleiding van een leerling vastgesteld. Soms vindt verwijzing naar de permanente commissie leerlingenzorg of een andere externe instantie plaats.

In het Preventieteam komen ouders, politie, GGD, Schoolslag, leerplichtambtenaar en veiligheidscoŲrdinatoren onder leiding van de sectordirecteur 2 x per jaar bij elkaar. In dit overleg wordt gesproken over en gekozen voor preventieve activiteiten op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Counselors

Binnen de sector havo/vwo van het Bonnefanten College functioneren twee counselors. Deze counselors kunnen geraadpleegd worden indien leerlingen tegen problemen aanlopen die om een vertrouwelijke behandeling vragen. Dit kan van alles zijn: problemen thuis, problemen met leren, pesten, alcohol en drugs, etc. Voor leerlingen is het van belang te weten dat de counselor hun probleem en/of klacht vertrouwelijk zullen behandelen. Dit wil zeggen dat al hetgeen besproken wordt binnenskamers blijft en dat er niet met derden over gesproken wordt zonder voorafgaande toestemming van de leerling zelf. Uitzondering hierop is als de vertrouwenspersoon hierdoor in gewetensnood komt of de leerling in gevaar komt als er niet iets met de informatie gedaan wordt. Uiteraard kunnen ook ouders of verzorgers de counselor raadplegen. De counselors van het Bonnefanten College zijn: mevrouw P. Rouvroye en de heer J. Vrijens.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. De door de school aangestelde vertrouwenspersonen zijn: mw. Rouvroye en dhr. Hardij, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school of via e-mail: p.rouvroye@lvomaastricht of j.vrijens@lvomaastricht.nl


Door bevoegd gezag aangestelde vertrouwenspersonen:

Mw. M. van Dormalen en de heer T. van de Gazelle zijn de vertrouwenspersonen voor alle LVO-scholen. 

De vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld.

Mw. van Dormalen is te bereiken via telefoonnummer: 
06 - 51 61 51 14

Dhr. v.d. Gazelle is op het volgende telefoonnummer te bereiken:
06 - 14 72 63 94

Ook kunt u de vertrouwensinspecteur bellen voor vragen over of meldingen van extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31(0)306706001. Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder het kopje meldingsplicht bij zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag/de schoolleider wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

Schoolmaatschappelijk werk

In het Bonnefanten College is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig, werkzaam bij Buro Jeugdzorg. Het schoolmaatschappelijk werk is een vorm van hulpverlening die zich richt op de leerling en de ouders/ opvoeders, waarbij het belang van de leerling centraal staat. De begeleiding door het schoolmaatschappelijk werk heeft tot doel de ontwikkeling van de leerling optimaal te laten verlopen. De hulpverlening bestaat uit consultatieve gesprekken voor leerlingen, ouders, docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, counselors kortdurende hulpverlening verwijzing als het om complexere problematiek, langdurige of andere vorm van hulpverlening gaat. De meerwaarde van het maatschappelijk werk ligt in de aandacht voor de psychosociale problematiek. Niet alleen de leerling maar ook de omgeving (thuis, school, straat) wordt daarin betrokken. Bovendien komt de begeleiding het leerproces ten goede. .

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg zet zich in voor een gezonde lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van alle vier- tot negentienjarigen in de regio. Het team JGZ bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente. Bij de JGZ kunnen ouders en verzorgers, maar ook de school en de wat grotere kinderen zelf, terecht met de meest uiteenlopende vragen over opvoeden en opgroeien. Hebt u een vraag of maakt u zich zorgen om uw kind, dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek met een van onze medewerkers.

Als uit het gesprek of onderzoek blijkt dat uw kind hulp of zorg nodig heeft, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing. Soms kunnen wij die zorg of hulp zelf bieden, maar het kan ook zijn dat we u voor verder onderzoek, advies of hulp verwijzen naar een van onze partners op het gebied van opvoeden en opgroeien. Binnen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) werken we nauw samen met die partners zodat we uw kind en u nog beter kunnen helpen.

Vinger aan de pols

Het team JGZ houdt de vinger aan de pols als het gaat om de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind tijdens zijn (of haar) schoolcarriŤre. We kijken bijvoorbeeld naar zijn groei, motoriek en spraak, maar ook - als uw kind op de middelbare school zit - naar eventueel schoolverzuim en het gebruik van genotmiddelen. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u en (als uw

kind al wat groter is) uw kind regelmatig om een vragenlijst in te vullen waarin allerlei gezondheidsaspecten aan bod komen. Daarnaast kijken we natuurlijk in het kinddossier, met informatie over de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf zijn eerste bezoek aan het consultatiebureau.

Inentingen

Als JGZ zorgen we ervoor dat uw kind volledig wordt ingeŽnt tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). De laatste twee inentingen tegen deze ziekten krijgt uw kind in het jaar dat het 9 wordt. U ontvangt van ons een uitnodiging hiervoor. Meisjes van 12 jaar krijgen bovendien de HPV-vaccinatie tegen

baarmoederhalskanker. Heeft uw kind door omstandigheden bepaalde inentingen nog niet gekregen, dan kunt u hiervoor bij ons terecht.

De GGD doet meer

We kijken of de school of het kinderdagverblijf van uw kind schoon en veilig is en geven waar nodig adviezen om de hygiŽne en veiligheid te verbeteren.

We helpen scholen om hoofdluis te voorkomen en/of te bestrijden.

Ook ondersteunen we scholen bij hun lessen en/of projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksuele vorming.

Jongeren t/m 24 jaar kunnen met al hun vragen over seksualiteit en soa gratis terecht bij Sense, het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de GGDen in Limburg.

Elk jaar doet de GGD Zuid Limburg onderzoek naar de gezondheid en het welbevinden van alle kinderen van 12 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Gemeenten en scholen gebruiken de resultaten van dit onderzoek bij het maken van beleid.

Vragen? Meer weten?

Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zuid Limburg.

T 046 - 8506644

E infojgz@ggdzl.nl

I www.jeugdgezondheidszorg.ggdzl.nl

Jeugdarts:

Saskia Wintraecken, e-mail: saskia.wintraeken@ggdzl.nl

Jeugdverpleegkundige:

Vacature

Tel: 043-8506820/06-22230957 (dagelijks bereikbaar)

Algemene gegevens

GGD Zuid Limburg, afdeling Jeugdgezondheidszorg

Postbus 2022

6160 HA Geleen

locatie Maastricht: 043-8506734

website: www.ggdzl.nl

Email: infojgz@ggdzl.nl

Rugzak (leerling-gebonden financiering)

De rugzak, of leerling-gebonden financiering, is bedoeld om ouders van kinderen met een handicap of stoornis een grotere keuze te geven tussen regulier en speciaal onderwijs voor hun kind. De extra middelen die voor het kind nodig zijn om regulier onderwijs te volgen, evenals het noodzakelijk advies door de REC-school ( dit geldt voor zowel basis- als voortgezet onderwijs) gaan Ąin een rugzakje met het kind mee als het naar een reguliere school gaat. Leerling-gebonden financiering is bedoeld voor kinderen die aantoonbaar zonder extra begeleiding geen reguliere school kunnen bezoeken. Om in aanmerking te komen voor deze financiering moet een leerling geÔndiceerd te zijn. Dat gebeurt door een Commissie voor Indicatiestelling (CvI). De school beoordeelt bij aanmelding van een Ąrugzakleerling of er mogelijkheden zijn om de gewenste zorg te bieden. Een reguliere school mag een kind alleen weigeren als er geldige redenen voor zijn. De school kan besluiten om leerlingen met een rugzak af te wijzen bijvoorbeeld omdat de problematiek te complex is voor de school of omdat er voor de brugklas te veel leerlingen aangemeld zijn met een rugzakje voor verschillende handicaps en/of problemen. Leerlingen met een rugzak hebben een ambulant begeleider vanuit de REC-school; deze biedt reguliere scholen expertise aan en heeft een coachende en ondersteunende rol bij de begeleiding.Het Bonnefanten College heeft ook interne rugzakbegeleiders aangesteld die wekelijks met de leerling werken bovenop de begeleiding van mentoren.