Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Bijlagen

Klik op het * om de bijlage te openen

1.  (*) Leerlingenstatuut

2a (*) Leerlingtevredenheid brugklassers 2015-2016
2b (*) Oudertevredenheid brugklassers 2015-2016
2c (*) Leerlingtevredenheid havo 3 2015-2016
2d (*) Oudertevredenheid havo 3 2015-2016
2e (*) Quickscan medewerkers
2f (*) Plan van aanpak RI&E
2g (*) Rapportgage onderzoek lunchtbehandeling

3. (*) Overzicht ketenpartners

4. (*) Samenstelling zorgadvies team (ZAT)

5. (*) School Ondersteuning Profiel (SOP) 2015-2016

6. (*) Ontruimingsplan
6a (*) Verslag ontruimingsoefening bovenbouw 5 maart 2015
6b (*) Verslag ontruiming 2 oktober 2015
6c (*) Verslag JOR april 2016

7. (*) Anti-pestprotocol
    (*) Lesbrieven pesten leerjaar 1 en 2

8. (*) Gedragscode internetfaciliteiten

9. (*) Gedragscode personeel m.b.t. sociale veiligheid

10. (*) Rots en water training

11. (*) Verplichte meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
      (*) Signaleringswaaier Huiselijk Geweld

12. (*) Draaiboek overlijden
12a (*) Voorbeeldbrief bij overlijden

13. (*) Calamiteitenplan buitenland excursies

14. (*) Checklists schoolveiligheid

15. (*) Protocol seksuele intimidatie

16. (*) Convenant "Veiligheid op school krijgt voorrang" 'de gezonde en veilige school' met bijlage aangiftes en meldingen strafbare gedragingen

17. (*) Protocol ongewenst bezoek in en rond de school

18. (*) Beleidsplan Agressie en geweld

19. (*) Protocol informatieplicht gescheiden ouders

20. (*) Protocol Loverboys

21. (*) Protocol ongewenst bezoek in en rond de school

22. (*) Protocol Sociale Media

23. (*) Protocol aangiftebeleid

24. (*) Protocol ongewenst gedrag

25. (*) Kaartje preventie cannabis

26. (*) Nieuwsbrief Mondriaan zomer 2017

27. (*) Monitoring veiligheid scholen sector vmbo

28. (*) Monitoring veiligheid scholen sector havo/vwo