Bonnefanten College Maastricht

Foto hoofdmenu

Aanmelden Bonnefanten College
Magister 6
Office365

Pad

Home > Bonnefanten College > Voor ouders > Bevorderingsnorm

Bevorderingsnorm

Bevorderingsnorm onderbouw

In de visie van onze school blijven leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 niet zitten. Er zijn voor deze leerjaren dan ook geen overgangsnormen nodig. Soms is het wenselijk dat een leerling toch ‘doubleert’. Dit gebeurt dan in overleg met de ouders, de leerling zelf en zijn of haar mentor. De basis voor dit gesprek wordt dan gevormd door de resultaten van de summatieve en de formatieve metingen. Als het goed is, is er voorafgaande aan dat laatste gesprek al veel voorbesproken, zodat alle betrokkenen weten wat er aan het einde van het jaar gaat gebeuren.

Uitgangspunten bevorderingsnormen onder- en bovenbouw
1.    Er blijven in principe geen leerlingen zitten, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden en dit als beste ondersteuning voor de leerling wordt beschouwd. Een doublure moet perspectief bieden voor continuering van de studie op dezelfde afdeling. Leerlingen mogen maximaal éénmaal doubleren in opeenvolgende leerjaren ongeacht het schooltype en de achtergrond van de doublure. Leerlingen die niet voor het eindexamen slagen, mogen in principe het examenjaar overdoen.
2.    In de loop van het schooljaar overstappen naar een andere afdeling of ander profiel is in principe niet mogelijk, tenzij de docentenvergadering anders beslist. Hiervan kan in zwaarwegende omstandigheden afgeweken worden, waarbij de teamleider de beslissing neemt.
3.    De docentenvergadering beslist in alle gevallen waarin deze afspraken niet voorzien.
4.    Een leerling kan ook het advies krijgen om het diploma te behalen via de TL-route die we aanbieden.
5.    In uitzonderlijke gevallen kan de overgangsvergadering beargumenteerd afwijken van de afspraken.

Berekening rapportcijfer leerjaar 1 en 2 & 3 havo

Leerjaar 1 en 2
Het rapportcijfer is het voortschrijdend gemiddelde van de cijfers die in de loop van het jaar behaald zijn.

Leerjaar 3 havo
I. Rapport 1 is opgemaakt uit de cijfers van periode 1 (P1)
II. Rapport 2 = (P1 + P2) : 2
III. Rapport 3 = (P1 + P2 + P3) : 3
IV. Rapport 4 = (P1 + P2 + P3 + P4) : 4

N.B. Alle rapporten in de onderbouw bestaan uit cijfers en observaties omtrent inzet, zelfstandigheid en ordening. Hiervoor worden de volgende letters gebruikt:
g = goed
v = voldoende
t = twijfel
o = onvoldoende

Doorstroom leerjaar 1 naar leerjaar 2
Op grond van de resultaten in het eerste leerjaar, de wens van de leerling en zijn/haar ouders én de inbreng van de rapportvergaderingen en leerlingbesprekingen in leerjaar 1, wordt een gezamenlijk besluit genomen over de streaming van de leerling in leerjaar 2: havo, havo-tl of vwo

Leerjaar 2 naar leerjaar 3
Aan het eind van periode 3 wordt het instapniveau voor het volgende leerjaar (3 tl, 3 havo of 3 vwo) vastgesteld. De leerling wordt in principe in de laatste periode alleen op dit niveau getoetst. Op basis van dit niveau stroomt de leerling in in leerjaar 3 havo of 3 tl.

In klas 3 tl heeft hij/zij nog een half jaar de mogelijkheid heeft om aan te tonen dat hij/zij alsnog het havo kan doen. Met andere woorden de brugklas periode bestaat uiteindelijk uit 2,5 jaar.

Bevorderingsnorm 3 havo en 3 tl

Klik HIER om de bevorderingsnorm 3 havo en 3 TL te bekijken.