Bonnefanten Afspraken

De school is voor leerlingen en docenten een werk- en leefomgeving. Overal waar mensen in groepsverband met elkaar leven en werken zijn afspraken nodig om alles soepel te laten verlopen. Een deel van deze afspraken zijn in dit document samengevat. Alle uitgebreide reglementen vind je op onze website en in het Leerlingenstatuut.
Het Leerlingenstatuut is te vinden op onze website: https://www.bonnefantencollege.nl/media/8017/220512leerlingenstatuut.pdf
 

Onze Bonnefanten Afspraken zijn leidend voor ons gedrag. Dat betekent dat iedereen zich op een nette en respectvolle manier gedraagt in school en daarbuiten.

 1. De enige leerlingeningang is via de ingang bij het sportveld door de fietsenkelder. Leerlingen maken dus geen gebruik van de voordeur, ook niet bij het verlaten van de school.
 2. Je volgt altijd de aanwijzingen van het personeel op.
 3. Je hebt je leerlingenpas altijd bij je en laat deze zien op verzoek van personeel.
 4. Kun je geen gebruik maken van de trappen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een liftpas. Mocht dit nodig zijn, meld je dan bij de servicebalie. Dan zal bekeken worden of je hiervoor in aanmerking komt en onder welke voorwaarden.
 5. Zet fietsen en scooters op de daarvoor bestemde plaatsen op het schoolterrein of fietsenkelder. De fietsenkelder is alleen voor de leerlingen van leerjaar 1. Plaats de fietsen netjes in de desbetreffende rekken. Blijf niet hangen in de fietsenkelder of stalling.
 6. Je gaat niet voor de eerste bel naar de gangen/lokalen.
 7. Je loopt direct bij het belsignaal naar het (volgende) lokaal, zodat je op tijd in de les aanwezig bent.
 8. Het gebruik van digitale media is alleen toegestaan buiten de klaslokalen en OLC of binnen de lessituatie, mits de docent of coach toestemming heeft gegeven. Beeld- en geluidsopnames mogen vanwege privacy alleen worden gemaakt met expliciete toestemming van de schoolleiding of van een medewerker.
 9. Tijdens de pauzes en tijdens tussentijdse lesuitval blijven alle leerlingen op het schoolterrein. Zij blijven in de kantine/aula of op het schoolterrein. Dit op aanwijzing van het dagrooster. Je volgt dus altijd je rooster
  en de hierop aangegeven ruimte.
 10. Eten en drinken mag in en rond de aula en buiten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Het nuttigen van water is op de gehele school toegestaan, mits toestemming gegeven is door de desbetreffende docent.
 11. Wil je naar het toilet? Dat kan tijdens de pauzes en leswisselingen.
 12. Jassen, mutsen, petten en dergelijke blijven buiten de lokalen. Deze kun je opbergen in je kluisje. Jassen kunnen aan de kapstok gehangen worden.
 13. Laat geen kostbare spullen (gsm, sleutels) in je jas zitten.
 14. Roken is op het gehele terrein van het Bonnefanten College niet toegestaan.
 15. Het gebruik van alcoholische dranken, verdovende middelen en/of Energy drinks is niet toegestaan.Gedrag tijdens de lessen
- Hang je jas aan de kapstok en laat er geen kostbaarheden in, of leg hem in je kluisje.
- Als de docent je toestemming geeft, ga je rustig het lokaal binnen.
- Kauwgom in de prullenbak.
- Benodigde boeken heb je op tijd uit je kluisje gehaald (je mag tijdens de les niet meer naar je kluisje).
- Boeken, agenda en schrijfgerei op je tafel leggen.
- Tas onder je tafel zetten, of op de plaats die de docent aangeeft.
- Je volgt te allen tijde de instructies van de docent op.

 

Mobiele telefoon en andere apparatuur
Het advies is om de mobiele telefoon voor binnenkomst van het lokaal op de zgn. vliegtuigstand te zetten. Mobiele telefoons mogen namelijk niet zichtbaar en hoorbaar zijn tijdens de les. De enige uitzondering is als de docent toestaat de mobiele telefoon als onderdeel van de les in te zetten. Hetzelfde geldt voor geluidsdragers, zoals i-Pods, MP3-spelers e.d. De docent kan je verzoeken om de mobiele telefoon in een zgn. telefoontas te bewaren tijdens of voor aanvang van de les.


Afwezigheid
- Voor dokters- of tandartsbezoek etc.: afmelden alleen met een briefje van je ouders, dat je inlevert bij de
  servicebalie.
- Ben je ziek? Dan melden je ouders je vóór 8:30 uur ziek bij de servicebalie, telefoonnummer: 043-3541234. Bij
  terugkomst beter melden door een briefje van de ouders bij de servicebalie af te geven. Je ouders kunnen je  
  ook afwezig melden via het ouderportaal van Somtoday. Zie de instructie over het afmelden op onze website:
  Absentie app | Bonnefanten College

 

Te laat komen

 1. Als de leerling te laat in de les komt wordt er direct door de docent een telaat-melding geregistreerd in Somtoday.
 2. Als de leerling meer dan 20 minuten ongeoorloofd te laat komt, zal dit niet als te laat komen, maar als ongeoorloofd verzuim worden geregistreerd. De leerling zal bovendien door de verzuimcoördinator worden aangesproken.
 3. Bij 3 keer ongeoorloofd te laat komen dient de leerling zich de volgende schooldag om 08:00 uur te melden bij de medewerker in het OLC. De leerling blijft tot aanvang van zijn/haar eerste les in het OLC.
 4. Als de leerling na 3 keer te laat komen, zich de volgende schooldag niet om 08:00 uur meldt in het OLC, betekent dit dat leerling zich twee opeenvolgende schooldagen om 08:00 uur moet melden. Mocht het zo zijn dat de leerling zich ook die dag niet komt melden, dan zal er in overleg met de medewerker van het OLC en de verzuimcoördinator een afspraak gemaakt worden om minimaal 1 uur na te blijven in het OLC.
 5. Na 3 keer ongeoorloofd te laat komen zal er een brief naar ouders/verzorgers worden verstuurd door de medewerker van de servicebalie.
 6. Als een leerling moet nablijven en niet aanwezig is, neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders/ verzorgers. Mocht er geen geldige reden zijn, dient de leerling opnieuw na te blijven, in overleg met de verzuimcoördinator.
 7. Bij frequent te laat komen (16 keer of meer in 4 weken) zal de leerling bij de leerplichtambtenaar worden gemeld, conform de leerplichtwet. Tevens zal de zorgcoördinator worden ingeschakeld om ondersteunende maatregelen aan te bieden.


Uit de les verwijderd
De leerling gaat zich, met de blauwe kaart die hij/zij van de docent heeft gekregen, melden bij de medewerker in lokaal 1.20. Daar kan de leerling werken aan de taak die de docent heeft meegegeven. Ná de les wordt er op een afgesproken moment een herstelgesprek gevoerd met de leerling, vakdocent en medewerker 1.20. Samen wordt er besproken welk vervolg deze lesverwijdering gaat hebben. Ook worden ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de lesverwijdering

 

Pauze
Op normale lesdagen zijn er twee pauzes: na het 2e en het 4e lesuur. Tijdens de pauze ben je in de hal/aula of je bent op het schoolterrein. Niet in gangen of toiletten blijven hangen.

Voor alle klassen geldt: je mag het schoolterrein tijdens de pauze niet verlaten. Je hebt de mogelijkheid om in tussenuren gebruik te maken van de aula, OLC of het buitenterrein.

 

Na schooltijd niet blijven hangen in en rond het gebouw.