Voor leerlingen en ouders

Communicatie, informatie en inspraak

De school vindt het belangrijk dat leerlingen, ouders en personeel betrokken worden bij het beleid van de school. Om ervoor te zorgen dat inspraak, communicatie en informatie goed verlopen kent de school de volgende organen:

  • De Medezeggenschapsraad. Hierin zitten vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeel.
  • De Ouderraad. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders van verschillende leerjaren. Elk jaar wordt opnieuw de mogelijkheid geboden zitting te nemen in deze raad.
  • De Leerlingenraad. Deze is een afspiegeling van de leerlingenpopulatie.
  • Het Leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen omschreven. Ook de regels die gelden m.b.t. toetsen en overhoringen staan hierin vermeld. 

Belangrijke communicatiemogelijkheden in onze school zijn:

  • De website:
    Deze site geeft uitgebreide informatie over onderwijs, begeleiding en organisatie. Daarnaast is het een actuele site, waarop dagelijks actuele nieuwsberichten te vinden zijn.
  • Schoolgids Bonnefanten College.          
  • Een nieuwsbrief voor ouders en leerlingen.

Voor snelle en persoonlijke contacten staan op de eerste plaats de teamleiders en mentoren garant.

Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 5