Een breed draagvlak en een evenwichtige belangenafweging

Inspraak en medezeggenschap

In Nederland wordt in het onderwijs veel belang gehecht aan de inspraak en medezeggenschap van personeel, ouders en leerlingen. Een breed draagvlak en een evenwichtige belangenafweging wordt als een voorwaarde beschouwd voor kwalitatief goed onderwijs. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is sinds 2007 de basis om mee te kunnen praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school.

Het Bonnefanten College maakt deel uit van een groter bestuurlijk geheel: de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De Stichting LVO bestuurt 21 scholen voor voortgezet onderwijs in heel Limburg en heeft ongeveer 3.000 medewerkers. De scholen verzorgen het onderwijs voor ongeveer 28.000 leerlingen. Onderwerpen die alle scholen of een meerderheid van scholen aangaan worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert het overleg met het College van Bestuur van Stichting LVO. 
Meer informatie is te vinden op de website 
www.stichtinglvo.nl

Normaliter heeft elke school een eigen medezeggenschapsraad, het Bonnefanten College en de Bernard Lievegoed School hebben op dit moment echter samen één Medezeggenschapsraad. De reden hiervoor is dat beide scholen samen één BRIN-nummer (Basisregistratie Instellingen) delen.

Voor meer informatie m.b.t. de medezeggenschap zie de volgende websites.

https://infowms.nl

https://infowms.nl/sites/default/files/project%20versterking%20medezeggenschap/Brochures%20In%20de%20MR/IndeMR%20voortgezet%20ouders.pdf

Medezeggenschapsraad Bonnefanten College
De Medezeggenschapsraad van het Bonnefanten College bestaat uit acht leden. De MR bestaat uit een personeelsgeleding (vier plaatsen) en een ouder/leerling geleding (twee ouders en twee leerlingen). 
De MR voert één keer per maand overleg met de locatiedirecteuren, te weten de heer P.M. Linsen (directeur Bonnefanten College). Middels dit overleg zijn leerlingen, ouders en personeel betrokken bij de onderwijskundige en beleidsmatige keuzes die worden gemaakt.

Enkele belangrijke beleidsstukken die in de MR worden besproken zijn: het leerlingenstatuut, voorzieningen voor leerlingen, taakbeleid voor onderwijspersoneel en het veiligheidsplan.

Bevoegdheden MR
De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. 
Adviesrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat hij er serieus op moet reageren. 
Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het bevoegd gezag zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. 
Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt. In de Wet Medezeggenschap Scholen (artikel 6, lid 1 WMS) staat dat de Medezeggenschapsraad en een geleding bevoegd zijn tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De medezeggenschapsraad en een geleding zijn bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken (artikel 6, lid 2).

Deelraad voor het Bonnefanten College en deelraad voor de Bernard Lievegoed School
De MR van het BRIN Bonnefanten College heeft besloten om zich te splitsen in twee deelraden, met elk zelfstandige bevoegdheden. Momenteel wordt er gewerkt aan afzonderlijke statuten en reglementen voor beide deelraden. Zodra deze goedgekeurd worden door het bevoegd gezag hebben beide scholen een eigen MR met eigen bevoegdheden. De verwachting is dat de statuten en reglementen dit huidige kalenderjaar nog worden goedgekeurd.

MR-vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor toehoorders. Officieel hebben toehoorders geen recht op inspraak. De mogelijkheid bestaat echter om spreektijd aan te vragen, na toekenning nemen wij dit dan op in de agenda. De MR vergadert op donderdag van 19:00 tot uiterlijk 22:15 uur.
Locatie is Eenhoornsingel 100, personeelskamer.
In het schooljaar 2023-2024 vergadert de MR op de volgende donderdagen:

2023
09-11
30-11

2024
11-01
08-02
07-03
11-04
16-05
13-06
27-06

Wilt u in contact komen met onze MR of heeft u een vraag?
Stuur dan een e-mail naar mw. J. Rusche: j.rusche@stichtinglvo.nl of naar
dhr. M. Héman: m.heman@stichtinglvo.nl

Ouderraad en leerlingenraad
Om ervoor te zorgen dat inspraak en informatie goed verlopen heeft de school naast een medezeggenschapsraad ook ouderraden en leerlingenraden. In het Reglement voor de MR staan de rechten en plichten van de MR beschreven. In het Leerlingenstatuut staan de rechten en plichten beschreven van de leerlingen.

Ouderraad Bonnefanten College: ouderraad.bonnefanten@gmail.com

Leerlingenraad Bonnefanten College: leerlingenraad.bfc@outlook.com