Van bibliotheek tot schoolfeest!

Algemene informatie voor leerlingen

De website (www.bonnefantencollege.nl)
De website van de school is voor leerlingen in toenemende mate de bron van informatie over schoolse zaken. Waar het over het onderwijs gaat, heeft vooral het dagrooster veel bezoekers, maar ook de informatie over de toetsroosters en de herkansingen wordt intensief bekeken. Buitenlesactiviteiten worden vooraf aangekondigd op de site en na afloop zijn er vaak foto’s en verslagen te vinden.
De school gebruikt de website steeds meer voor dagelijkse mededelingen en verwacht dan ook van leerlingen dat zij de website dagelijks onder het kopje “NIEUWS” raadplegen voor informatie.

Bibliotheek
De bibliotheek van de school is gehuisvest op de begane grond (ruimte 0.38a). De collectie omvat Jeugdliteratuur, Nederlandse en Engelse literatuur.
Leerlingen kunnen alleen op vertoon van hun leerlingenpas de materialen lenen voor een periode van drie weken (maximaal 2 boeken per keer).
Verlengen is altijd mogelijk, mits de boeken niet door anderen zijn gereserveerd.
Na het verstrijken van de uitleenperiode wordt een boete in rekening gebracht (via een brief aan de ouders/verzorgers).
Bij het niet terugbrengen van de geleende materialen worden de vervangingskosten in rekening gebracht.

Uitleentijden bibliotheek
Maandag: 10.00 tot 13.00 uur
Dinsdag: 10.00 tot 13.00 uur
Woensdag: 10.00 tot 13.00 uur
Vrijdag: 10.00 tot 13.00 uur
Alleen tijdens deze uitleentijden worden boeken uitgeleend en ingenomen.
Buiten de openingstijden van de bibliotheek kunnen leerlingen de geleende boeken inleveren bij de medewerkers van de servicebalie (de eventuele boete loopt niet door).

Schoolpasjes
Alle leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een schoolpasje. Daartoe is de medewerking van de leerling nodig voor het nemen van een pasfoto. Het schoolpasje dient ter identificatie bij het lenen van boeken, het bezoeken van de studieruimten, het deelnemen aan schoolactiviteiten, feesten, reizen, excursies en bij registratie telaatkomers en moet op verzoek van een personeelslid getoond worden. Een leerling dient daarom altijd het schoolpasje bij zich te dragen. Bij verlies meld je je bij de servicebalie met een pasfoto en € 5,-, dan wordt er gezorgd voor een nieuw schoolpasje.
Elke leerling krijgt ieder jaar een nieuw pasje, waarvoor elk jaar een nieuwe foto gemaakt wordt. Totdat het nieuwe schoolpasje geleverd is, blijft het oude pasje geldig en moet dat dus gebruikt worden.

Kluisjes
Leerlingen kunnen een kluisje huren via de servicebalie tegen een vergoeding. Aan het eind van het schooljaar moeten alle kluisjes leeg zijn zodat ze schoongemaakt kunnen worden en er onderhoud gepleegd kan worden. 

Na de lessen
Leerlingen die na afloop van hun lessen nog in school willen blijven, kunnen terecht in het OLC. Leerlingen van andere scholen en andere buitenstaanders worden op het schoolterrein niet toegelaten zonder toestemming van de rector of teamleider.

Verlof vragen
De regels met betrekking tot extra verlof zijn nogal streng. De overheid en onderwijsinspectie gaan er van uit dat scholen ruime vakantieperiodes kennen en dat dus daar buiten geen extra verlof, dan bij hoge uitzondering, dient te worden verleend. De school zal elk verzoek voor extra verlof (via de teamleider) goed moeten afwegen. Als er verlof aangevraagd moet worden, dan meldt de leerling zich tijdig (dus voor het boeken van het lange weekend of de reis) bij de teamleider om een formulier te halen. Het formulier wordt ingevuld en ondertekend door ouders/verzorgers en ingeleverd met de reden voor het verzoek. De teamleider neemt vervolgens het besluit of het verzoek ingewilligd wordt.
Enkele regels bijvoorbeeld:
aansluitend aan de zomervakantie mag geen verlengd verlof worden opgenomen in de periode van veertien dagen voor de zomervakantie en veertien dagen erna;
extra vakantieverlof mag alleen toegestaan worden als er dringende redenen zijn vanwege de werkomstandigheden van de hoofdkostwinner in het gezin. Er moet dan een formulier worden ingevuld ten behoeve van de afdeling leerplicht; korte perioden van verlof (een midweek of lang weekend) of een dag vroeger op vakantie
gaan of later terugkomen wordt in principe door de leerplichtambtenaar niet toegestaan.

Schoolfeesten
Leerjaar 1, 2 en 3

Een aantal malen per jaar organiseert de school tegen een kleine vergoeding een feest voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3. Deze feesten zijn alleen bedoeld voor leerlingen van de school. Medewerkers van de school zijn aanwezig om toezicht te houden.
De feesten beginnen om 19:30 uur en eindigen om 23:30 uur. De school verzoekt ouders dringend om hun kind op tijd af te halen. Voor leerlingen die om 23:45 uur nog niet afgehaald of vertrokken zijn, neemt de school in principe geen verantwoordelijkheid. Als een leerling alcohol in zijn bezit heeft of onder invloed van alcohol is, dan zullen zijn/haar ouders gebeld worden om hem/haar te komen halen. Tevens wordt hij/zij uitgesloten van deelname aan het eerstvolgende onderbouwfeest.

Bovenbouw
De leerlingenraad organiseert voor de leerlingen van leerjaar 4, 5 en 6 en hun introducés feesten buiten de school. De school is hierbij geen partij en is daarmee niet verantwoordelijk voor deze feesten.

Catering en corveedienst
De catering in school wordt door een bedrijf verzorgd. Het assortiment is op basis van een behoeftepeiling en overleg met leerlingen, ouders en de GGD samengesteld. 
Als iedereen op school zijn omgeving met respect behandelt, is schoonmaken nauwelijks nodig. De praktijk leert echter dat het wel eens anders is. Natuurlijk zorgen de schoonmaakmedewerkers voor het normale onderhoud maar wij verwachten dat leerlingen met respect met hen en hun werk omgaan.
Voorkom dus vervuiling. Voor zover er toch rommel ontstaat, moeten leerlingen zelf voor het opruimen zorgen zowel binnen als buiten. Daarvoor organiseren we een corveedienst waarbij leerlingen zorgen voor de schoonmaak van de aula, de binnenplaatsen en het buitenterrein. Bij de conciërges zijn handschoenen, afvalgrijpers, prikstokken en vuilniszakken verkrijgbaar. Leerlingen vernemen van de mentor wanneer zij aan de beurt zijn.

Privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming = AVG) De school verzamelt informatie van leerlingen die in de leerlingenadministratie zijn ingeschreven. Het doel van deze informatie is om onderwijs te kunnen organiseren en geven aan de leerlingen. Daarnaast is de informatie nodig om ervoor te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk kunnen worden begeleid en waar nodig extra zorg kan worden geboden.

Als gegevens herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon, is er sprake van persoonsgegevens. Omdat persoonsgegevens van leerlingen worden verzameld en verwerkt, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening heeft onder meer als doel om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.

Het College van Bestuur heeft een ‘Privacyreglement verwerking leerlinggegevens Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs’ vastgesteld. Daarin staat onder meer welke leerlinggegevens worden opgenomen, met welk doel en hoe lang gegevens worden bewaard. Ook het inzage- en correctierecht komt aan bod.
Het reglement is te raadplegen op www.stichtinglvo.nl door ‘Privacyreglement’ in te typen in de zoekfunctie.

Schoolfoto's

Verzending van schoolfoto’s
Voor de schoolpasjes maakt een externe schoolfotograaf klassenfoto's en individuele foto's. Deze worden naar het huisadres verzonden, tenzij er in het verleden een betalingsprobleem is geweest. Indien u bezwaar heeft tegen verzending van deze foto's naar uw huisadres, dan kan dat tot 15 september kenbaar gemaakt worden aan de teamleider. De leerling ontvangt de foto's dan op school.

Foto’s en beelden van leerlingen
De school wil graag een beeld geven van haar activiteiten. Zij gebruikt daarvoor ook foto's van leerlingen die tijdens schoolactiviteiten worden gemaakt voor bijvoorbeeld open dagen, voorlichtingsmateriaal aan ouders en (toekomstige) leerlingen, de schoolgids en de website van de school. De school gaat zo zorgvuldig mogelijk met de foto's en beelden om en heeft de uitvoering van het beleid met de MR afgestemd. Indien u niet wenst dat foto's waarop uw kind herkenbaar in beeld is, voor deze doeleinden worden gebruikt, dan kunt u uw bezwaar uiterlijk 15 september schriftelijk kenbaar maken bij de teamleider. De school zal dan zorgen dat beelden waarop uw kind herkenbaar in beeld is, niet worden gebruikt. Mocht u aanvankelijk geen bezwaar hebben gemaakt, of is ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid toch een foto van uw kind gebruikt en wilt u die verwijderd zien, dan kunt u dat alsnog bij de teamleider aangeven of een e-mail sturen naar: i.thimister@stichtinglvo.nl. De school zal dan zorgen dat binnen 24 uur, dan wel zo spoedig mogelijk, de foto van de website wordt gehaald.

Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 63