Ondersteuning voor leerlingen

Ondersteuning en zorg

Er zijn leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied extra hulp of speciale zorg nodig hebben. De school beschikt over een speciaal team van deskundigen bij wie de leerling hiervoor terecht kan. Wanneer een mentor niet in staat is een probleem op te lossen, wordt de zorgcoördinator ingeschakeld om passende hulp te bieden of te vinden. Dat kan zijn bij persoonlijke problemen of bij problemen in de groep. De zorgcoördinator zoekt samen met de leerling en waar nodig de ouder(s) of verzorger(s) naar een aanpak die past bij de individuele leerling. De zorgcoördinator kan onder andere een beroep doen op de hierna genoemde hulpverleners.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is een docent met een specifieke opdracht op het gebied van de begeleiding van leerlingen.          

De zorgcoördinator is:

Mevrouw G. Feij.

U kunt met haar in contact komen via 043 - 354 12 34 en 06 - 46 17 99 18. Zij kan ook rechtstreeks gemaild worden via het e-mailadres: g.feij@stichtinglvo.nl        

Dyslexie

Leerlingen met de diagnose dyslexie en een dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van het programma Kurzweil. Daarnaast hebben deze leerlingen recht op tijdverlenging bij toetsen. We verwijzen naar het dyslexieprotocol en de zorgcoördinator indien u meer informatie wenst.

Het dyslexieprotocol is te vinden op de website.

In het begin van het schooljaar zal er een ouderavond georganiseerd worden voor ouders met een dyslectische leerling. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw G. Feij: g.feij@stichtinglvo.nl of de heer M. Hardij: m.hardij@stichtinglvo.nl

 

Faalangst en examenvrees

Leerlingen met faalangst kunnen in de brugklas een speciale training volgen, genaamd faalangstreductietraining. Voor leerlingen in de bovenbouw is er een examenvreestraining.

Ook dit jaar bieden wij samen met de gemeente een Rots en Water training aan.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw G. Feij: g.feij@stichtinglvo.nl

Verlenging toetstijd

Leerlingen met een specifieke zorgvraag zoals dyslexie, maar ook concentratie- of ASS-problematiek, kunnen aanspraak maken op verlenging van de toetstijd. Dit wordt door de zorgcoördinator geregeld. De betreffende ouders ontvangen hierover aan het begin van het schooljaar nader bericht.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de heer M. Hardij: m.hardij@stichtinglvo.nl 

Schoolmaatschappelijk werk

Binnen het Bonnefanten College is een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. De hoofdtaak van het schoolmaatschappelijk werk is het aanbieden van een laagdrempelig hulpaanbod waarbij in een vroeg stadium hulp geboden wordt.

Het schoolmaatschappelijk werk richt zich op leerlingen binnen school en hun ouder(s) of verzorger(s), waarvan de begeleiding betreffende de psychosociale problematiek, de structuur en het leerling zorgsysteem van de school overstijgt. Ook richt schoolmaatschappelijk werk zich op zorgcoördinatoren, leerkrachten en intern begeleiders door consultatie te bieden en hen te wijzen op de hulpverleningsmogelijkheden.

Schoolmaatschappelijk werk heeft als doel:

  • De ontwikkeling van de leerling zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
  • Ontwikkelingskansen te vergroten.
  • Het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.
  • Het zelfstandig functioneren van leerlingen te stimuleren.
  • Een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leefklimaat binnen en buiten school.

Er is aandacht voor de gezinssituatie, leefomgeving in de buurt, leeftijdgenoten, leerkrachten en het pedagogisch klimaat op school. Schoolmaatschappelijk werk kijkt en handelt over de grenzen van de school heen en zoekt samenwerking met anderen. De toegang tot schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig. Men kan met onze schoolmaatschappelijk werker in contact komen via de zorgcoördinator of via de mentor.

Terugdringen schoolverzuim wegens ziekte

Jongeren die vaak verzuimen, lopen een grotere kans om geen diploma te halen dan leeftijdgenoten die weinig lessen missen. Daarmee nemen hun kansen op een goede vervolgopleiding en baan af, terwijl de gezondheidsrisico’s toenemen.

Daarom werkt de Jeugdgezondheidszorg nauw samen met de school en het regionale bureau leerplicht, om het verzuim bij ziekte terug te dringen en achterliggende problemen snel aan te pakken.

Maatwerkplaats
De Maatwerkplaats heeft als doel kwetsbare leerlingen die dreigen uit te vallen via een maatwerkaanpak zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het reguliere onderwijs. De opvang wordt geregeld met een tijdelijke plaatsing, na vooraf besproken te zijn in het zorgteam. De betrokken leerling wordt altijd met een handelingsgericht plan begeleid.

De voorziening wordt begeleid door een klein aantal vaste onderwijsondersteuners die ondersteuning bieden bij het opstarten van de dag, het plannen en organiseren van de schoolse taken en het evalueren van de dagelijkse gang van zaken. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw G. Feij: g.feij@stichtinglvo.nl of  de heer M. Hardij: m.hardij@stichtinglvo.nl

Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 74

POS Ouderrapport 2022-2023

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.

Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. 

Klik HIER voor het POS Ouderrapport 2022-2023.

POS Schoolrapport 2022-2023

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving.
Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.