Een goede onderwijsplek voor ieder kind

Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hierbij nauw betrokken.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Informatie over de wijze waarop aan de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven vorm gegeven wordt, vindt u in het School Ondersteunings Plan op de website.

Samenwerkingsverband

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs: Samenwerkingsverband  Voortgezet Onderwijs Maastricht e.o., info@swvmaastrichteo.nl

Meer informatie

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij de contactpersoon op onze school: mevrouw G. Feij 043 - 354 12 34 of via het
e-mailadres: g.feij@stichtinglvo.nl

Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl op de website van Ouders & Onderwijs:

www.oudersonderwijs.nl en op www.passendonderwijsenouders.nl. Het informatiepunt van

Ouders & Onderwijs is bereikbaar op telefoonnummer 0800 - 5010, per e-mail: vraag@oudersonderwijs.nl  of via de website.