De counsellor en vertrouwenspersoon

Counselors

Binnen het Bonnefanten College functioneren twee counselors. Deze counselors kunnen geraadpleegd worden indien leerlingen tegen problemen aanlopen die om een vertrouwelijke behandeling vragen. Dit kan van alles zijn: problemen thuis, problemen met leren, pesten, alcohol en drugs, etc. Voor leerlingen is het van belang te weten dat de counselor hun probleem en/of klacht vertrouwelijk zullen behandelen. Dit wil zeggen dat al hetgeen besproken wordt binnenskamers blijft en dat er niet met derden over gesproken wordt zonder voorafgaande toestemming van de leerling zelf. Uitzondering hierop is als de vertrouwenspersoon hierdoor in gewetensnood komt of de leerling in gevaar komt als er niet iets met de informatie gedaan wordt. Uiteraard kunnen ook ouders of verzorgers de counselor raadplegen. De counselors van het Bonnefanten College zijn: mevrouw S. van der Straten en de heer M. Hardij. 

Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 74

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor ouders of leerlingen bij klachten over ongewenst gedrag. De door de school aangestelde vertrouwenspersonen zijn: mevrouw S. van der Straten en de heer M. Hardij. 

U kunt ook de vertrouwensinspecteur bellen voor vragen over of meldingen van extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31(0)306706001. Bij een vermoeden van een zedenmisdrijf (zie de tekst onder het kopje meldingsplicht bij zedenmisdrijven) is het bevoegd gezag/de schoolleider wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.