Ouderbijdrage

SCHOOLKOSTEN

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs 2009’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op “Gedragscode Schoolkosten”

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders of verzorgers vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouders/verzorgers voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt.

U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, mag uw zoon of dochter deelnemen aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden, op verzoek van de ouder(s) of verzorger(s), gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding:

Indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de ouders geldende bijstandsnorm.

indien op één van de ouders of verzorger(s) de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Indien de ouders of verzorgers niet voldoen aan deze voorwaarden, maar van mening zijn dat zij op grond van andere bijzondere omstandigheden niet of niet geheel in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen, kan een verzoek om gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding worden ingediend bij de schoolleiding.

De schoolleiding beslist in dat geval over de toepassing van de kwijtscheldingsregeling

De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

Door de overheid bekostigde en niet bekostigde lesmaterialen

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van inschrijving op de school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met de ouder(s) of verzorger(s) worden gesloten.

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht dergelijke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het overzicht hieronder ziet u welke leermiddelen het bijvoorbeeld betreft.

Door de overheid bekostigde lesmaterialen

Niet door de overheid bekostigde lesmaterialen (persoonsgebonden materiaal)

- Leerboeken

- Werkboeken

- Projectboeken en tabellenboeken

- Examentrainingen en examenbundels

- Eigen leermateriaal van de school en  

  bijbehorende cd’s en dvd’s

- Licentiekosten van digitaal  
  leermateriaal

 

- Atlas

- Woordenboeken

- Agenda

- Rekenmachine

- Sportkleding

- Veiligheidsschoenen

- Overall

- Gereedschap

- Schrift en multomap

- Pennen en dergelijke

 

De linkerkolom van de tabel bevat voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval beschikbaar moet stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt. De rechterkolom bevat voorbeelden van zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen. Soms worden dergelijke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden (zie specificatie vrijwillige ouderbijdrage). Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken. Het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen.

Uw school informeert u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen. Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf dient aan te schaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.