Ziek? Veel beterschap!

Ziekmelden en absentie

  • Verzuimmelding door ouders/verzorgers: telefonisch vóór 8.15 uur bij de servicebalie (043-3541234). Ouders/verzorgers vermelden tevens de reden van verzuim (bv. ziekte). Bij een absentie van meerdere dagen is het zeer wenselijk iedere dag te bellen.
  • Tijdens een toetsweek moet de ziekmelding dagelijks plaatsvinden in verband met het recht op inhalen van de gemiste toetsen.
  • Bij terugkomst op school: schriftelijke verklaring van ouders/verzorgers (laten) inleveren bij de servicebalie waarin de reden en de duur van afwezigheid van zoon/dochter duidelijk staat vermeld.
  • Ouders zijn overdag bereikbaar: mailadres en contactgegevens worden aan het begin van ieder schooljaar geïnventariseerd.

Opvolgen absentiecontrole

  • De mentor brengt het verzuimgedrag van zijn/haar klas in kaart en of individuele leerlingen. Zodanig dat de leerling goed in beeld is en er tijdig actie kan worden ondernomen.
  • Bij 16 uur absentie in 4 weken (aaneengesloten) een mail sturen naar zorgcoördinator, zorgondersteuner en betrokken teamleider. De zorgondersteuner zal een DUO-melding maken en de mentor informeert de ouders over de melding.
  • Ook veelvuldig te laat komen is ongeoorloofd verzuim. Dus bovenstaande regel wordt ook hier toegepast. Ook de combinatie van te laat komen en ongeoorloofd verzuim.
  • Indien er veelvuldig (wekelijks) verzuim is, maar minder dan 16 uur in 4 weken, wordt via zorgondersteuner/anti-pestcoördinator een melding gemaakt naar de Leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook hier neemt de mentor contact op met de ouders