Bekwame leraren zijn de spil van goed onderwijs.

AOSL

Samenwerkingsverband Academische opleidingsschool Limburg

Partnerschap
Bekwame leraren zijn de spil van goed onderwijs. In Limburg dragen de zes schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en Fontys Lerarenopleiding Sittard samen verantwoordelijkheid voor het opleiden en professionaliseren van leraren, daarbij ondersteund door Open Universiteit (Welten Instituut) en de Universiteit Maastricht (TIER & Center for Education Research). Dit gebeurt onder de vlag van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL).

Ambitie
De ambitie van de AOSL is om via de opleiding en professionalisering van leraren een bijdrage te leveren aan voortgezet onderwijs waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Daarbij horen (toekomstige) leraren die, passend bij hun steeds weer veranderende werkzaamheden, in staat zijn zich blijvend te professionaliseren. Dit betekent dat de leraren (in opleiding) hun eigen praktijk voortdurend onderzoeken en verbeteren en zo een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling.

Infrastructuur
Elke AOSL-school heeft een expliciete infrastructuur om zowel het (leren) onderwijzen én het (leren) onderzoeken van leraren (in opleiding) te begeleiden. Er zijn in dit kader op elke school onder andere:
- getrainde werkplekbegeleiders (wpb) voor de begeleiding van leraren in opleiding.
  Binnen de AOSL als totaal zijn ongeveer 300 wpb actief;
- speciaal opgeleide schoolopleiders (so) actief voor de coördinatie van de begeleiding van aanstaande 
  beginnende leraren. AOSL-breed zijn er 25 schoolopleiders werkzaam;
geschoolde docent-onderzoekers voor de uitvoering van (de begeleiding van) onderzoek voor de
  schoolpraktijk. Er zijn binnen de AOSL ruim 25 docent-onderzoekers actief.

Activiteiten
Om de genoemde ambitie waar te maken is op alle AOSL-scholen sprake van de volgende activiteiten:
- afstudeerprojecten van leraren in opleiding rondom praktijkgerichte vraagstukken worden begeleidt door
  opleiders van FLOS i.s.m. onderzoeksbegeleiders van de school;
- actieve participatie in de school van begeleiders van de lerarenopleiding;
- docent-onderzoekers van de scholen nemen deel aan intervisie- en scholingsbijeenkomsten onder leiding
  van onderzoekers van het FLOS-Lectoraat en/of onderzoekers van de UM of de OU;
AOSL-scholen participeren in kleinschalige leerwerkgroepen (LWGs) waarin rondom actuele thema’s
  gewerkt wordt aan de ontwikkeling van onderwijs- en begeleidingsmaterialen voor de onderwijspraktijk.

De LWGs zijn samengesteld uit zittende leraren van de vo-scholen, studenten in de afstudeerfase en opleiders van de lerarenopleiding. Er zijn 15 LWG’s actief;
- scholen presenteren aanpak en opbrengsten van hun schoolontwikkelingsprojecten op het jaarlijkse
  AOSL-symposium;
- elke school organiseert jaarlijks twee kenniskringen voor medewerkers en studenten rondom nieuwe
  ontwikkelingen;
- intensief overleg tussen de AOSL-partners op bestuurlijk niveau, directieniveau en begeleidersniveau 
  (werkplekbegeleiders, docentonderzoekers, schoolopleiders en instituutsopleiders).

Kijk voor meer informatie op: www.aosl.nl