Examens

Commissie van Beroep voor de Examens

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Limburg kent een Commissie van Beroep conform artikel 3.59 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Een eindexamenkandidaat, of zijn ouder(s)/verzorger(s) (de wettelijk vertegenwoordiger) kan bezwaar maken tegen een maatregel die de schooldirectie heeft opgelegd ten gevolge van onregelmatigheden ten aanzien van enig deel van het eindexamen., conform artikel 5, lid 2 van het Eindexamenbesluit VO ( tevens artikel 21 lid 2 van het examenreglement van de school), door een beroep in te stellen bij de Commissie van Beroep voor de Examens (CBE).

Daarnaast kan er sprake zijn van een geschil over de beoordeling van een kandidaat. Hiervoor is een beroep bij de CBE niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor een door de kandidaat of diens wettelijk vertegenwoordiger bezwaar tegen een door hen als onbillijk ervaren bepaling in het eindexamenreglement van de school.

In eerste instantie is over de opgelegde maatregel een klacht in te dienen bij de rector van de school, die daarover een beslissing moet nemen. De schoolleiding deelt het besluit schriftelijk mee aan de kandidaat en/of aan zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). Op de website van de school of in de schoolgids staan de adresgegevens van de schoolleiding van de school.

De kandidaat kan tegen de opgelegde maatregel in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep voor de Examens VO Bonnefanten College.

Een minderjarige kandidaat laat dit door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) doen.

Het beroep moet binnen vijf werkdagen nadat de beslissing van de rector van de school schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep worden ingesteld, voorzien van een ondertekening van de kandidaat of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s).

Het beroep kan per mail worden ingediend, mits het beroepschrift is voorzien van een handtekening van de indiener.

 

De Commissie van Beroep voor de Examens VO Bonnefanten College bestaat uit de volgende leden:

- Mw. B. Westera, voorzitter
- Mw. P. Stuit, vicevoorzitter
- Mw. P. Hanssen, lid

Secretaris:
Mw. E.J.L.M. Pletzers 

Correspondentieadres:

Commissie van Beroep voor de Examens VO Bonnefanten College
t.a.v. De heer P.M. Linsen 
Eenhoornsingel 100
6216 CW MAASTRICHT
Per mail: p.linsen@stichtinglvo.nl

De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in. Een hoorzitting kan onderdeel zijn van de procedure. De schriftelijke bekendmaking van de uitspraak over het beroep vindt binnen twee weken na de ontvangst van het beroepsschrift plaats. De Commissie kan, mits gemotiveerd, deze termijn met twee weken verlengen. De Commissie motiveert in schriftelijke uitspraak haar beslissing, en de uitspraak van de Commissie is voor alle betrokkenen bindend.

De Commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s), aan de schooldirectie en aan de Inspectie van het Onderwijs.

Klik HIER voor het Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Voortgezet Onderwijs Maastricht/Meerssen.